Gầu tải

Gầu tải.

Công dụng: tải vật liệu rời thẳng đứng.

Từ khóa Gầu tải